Правомощията и ресорите на заместник областния управител Живка Такева-Първанова са определени със заповеди №№ РД-15-134 от 08.06.2017 г. и РД-15-128 от 08.06.2017 г. на областния управител на област София.

І. Подпомага областния управител на област София, включително предлага и разработва политики в областта на следните ресори:

1. оперативни програми;
2. международни проекти;

3. екология и околна среда;
4. вероизповедания;

5. туризъм;
6. здравеопазване;

7. социална политика;

8. образование.

 

ІІ. Правомощия съобразно определените ресори:

1.     Подписва писма, свързани с комплектоване на административните преписки с необходимите документи.

2.     Подписва текуща кореспонденция (писма, искания) на Областна администрация на област София с ведомства, държавни и общински органи, изключение на адресираните до министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите.

3.     Подписва писма, свързани с осъществяване на административното производство по принудително изземване на имоти – държавна собственост, регламентирано в чл. 80 от Закона за държавната собственост.

4.     Подписва писма с искания за събиране на просрочени плащания от ползватели на държавни имоти.

5.     Подписва писма и текуща кореспонденция, свързани с възникнали наемни или други облигационни правоотношения.

6.     Изразява становища и мнения, разработва предложения по въпроси, поставени от областния управител.

7.     Участва като заместник областен управител и отговаря за дейността на следните областни съвети и комисии:

•        Областна  комисия по безопасност на движението;

•        Областна епизиотична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните на територията на област София;

•        Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област София;

•        Транспортна комисия;

•        Звено за мониторинг и оценка на изпълнението, както и актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област София 2016 г. – 2020 г.;

•        Областта комисия „Военни паметници“ на област София.

8.     Председателства комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани;

 

Правомощията и ресорите на заместник областния управител Николай Петров Марков са определени със заповеди №№ РД-15-136 от 08.06.2017 г. и РД-15-130 от 08.06.2017 г. на областния управител на област София.

І. Подпомага областния управител на област София, включително предлага и разработва политики в областта на следните ресори:

1. обществен ред и сигурност

2. антикорупционни дейности и мерки;

3. етнически и демографски въпроси;

4. култура, паметници на културата и културно наследство;

5. военни паметници;

6. неправителствени организации;

7. репресирани лица.

 

ІІ. Правомощия съобразно определените ресори:

1.   Подписва писма, свързани с комплектоване на административните преписки с необходимите документи.

2.     Подписва текуща кореспонденция (писма, искания) на Областна администрация на област София с ведомства, държавни и общински органи, изключение на адресираните до министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите.

3.     Подписва писма, свързани с осъществяване на административното производство по принудително изземване на имоти – държавна собственост, регламентирано в чл. 80 от Закона за държавната собственост.

4.     Подписва писма с искания за събиране на просрочени плащания от ползватели на държавни имоти.

5.     Подписва писма и текуща кореспонденция, свързани с възникнали наемни или други облигационни правоотношения.

6.     Изразява становища и мнения, разработва предложения по въпроси, поставени от областния управител.

7.     Участва като заместник областен управител и отговаря за дейността на следните областни съвети и комисии:

·       Областна  комисия по безопасност на движението;

·       Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област София;

·       Областта комисия „Военни паметници“ на област София;

·       Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинския щаб;

·       Областен съвет за намаляване на риска от бедствия;

·       Областен съвет за сигурност;

8.     Председателства комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани;