Съобщение за изземване
06.12.2021

Съобщение за изземване

Днес, 06.12.2021 г. от 10,00 ч областният управител на област София е насрочил принудително изземване от „Южен кръст 2001“ ЕООД на част от имот – публична държавна собственост, находящ се на адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 7.


Правото за управление на имота е предоставено на Министерството на културата, като за част от него то е сключило договори за наем с „Южен кръст 2001“ ЕООД за срок от 10 години. Договорите за наем са прекратени едностранно от Министерството на културата с едномесечно предизвестие, поради нарушение на две от разпоредбите им. Касае се за неплащането на двумесечни вноски и/или консумативи, както и преотдаването на помещенията на друго дружество – „Труд Медиа“ ЕООД.


Писмените доказателства, предоставени от Министерството на културата, обосновават извода, че са налице законоустановените предпоставки за издаване на заповед за изземване на недвижимите имоти – публична държавна собственост.


Освен гореизложеното, съществува необходимост от настаняването в помещенията на Националния институт за недвижимо културно наследство, предвид предстоящото увеличаване на щата и разширяване на дейността му, още повече, че сградата първоначално е построена за нуждите на НИНКН.