Проведени консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021г.

 

На 19.09.2021г. от 11,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.

На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от ИК и т.I.5 от решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.

 

 


П Р О М Я Н А   Н А   Д А Т А Т А  З А   П Р О В Е Ж Д А Н Е   Н А  К О Н С У Л Т А Ц И И Т Е

 

Провеждане на консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г.

 

Във връзка с писмо № ПВР-05-1/14.09.2021г. на Централната избирателна комисия, постъпило по електронната поща на областната администрация на 14.09.2021г., се променя датата на насрочените за 16 септември 2021г. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии.

Консултациите ще се проведат на 19.09.2021г. от 11,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.

 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Провеждане на консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021г.

 

На основание Решение на Народното събрание от 2 септември 2021г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България (обн. ДВ бр. 73 от 03.09.2021г.) и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Областният управител на област София насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 16.09.2021г. от 14,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.