Декларации по чл. 35, ал. 1 във вр. с § 2, ал. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени от служителите в Областна администрация на област София

СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

 

Име и фамилия на служителя Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Александър Божилов старши специалист отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"  
Андрей Велчев главен експерт отдел "ПАО", дирекция "АПОФУС"  
Атанаска Тодорова юрисконсулт отдел "ПАО", дирекция "АПОФУС"
Биляна Маринова главен експерт отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"  
Благовеста Хаджипеткова главен специалист отдел "ФУС", дирекция "АПОФУС"  
Борислав Иванов старши специалист отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Боряна Иванова старши експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"
Ваня Иванова старши експерт отдел "ПАО", дирекция "АПОФУС"
Ваня Костадинова младши експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Венцислав Дудоленски директор на дирекция "АКРРДС"
Венцислав Карабулев главен специалист отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"  
Владимир Фереджанов старши специалист отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"
Вяра Гарванова главен експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Георги Йорданов старши експерт отдел "ФУС", дирекция "АПОФУС"  
Георги Колевичин старши специалист отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"  
Глория Василева началник на отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"    
Даниела Десева началник на отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Даниела Скорецова главен специалист отдел "ФУС", дирекция "АПОФУС"
Денка Такучева главен експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АПОФУС"  
Диляна Тонева-Цветановска главен експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Евгения Иванова главен експерт отдел "ПАО", дирекция "АОПФУС"  
Евгения Ненова главен експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"  
Елена Цупарска старши специалист отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"
Ивайло Тихов началник на отдел "ФУС", дирекция "АПОФУС"  
Иван Стоилов младши експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"
Иво Йордакиев главен специалист отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"
Камен Маринов главен експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"
Кристина  Тодорова-Цонкова главен експерт отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"  
Лина Берковска младши експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"
Мануела Хаджиева главен експерт отдел "ПАО", дирекция "АПОФУС"
Мирослав Алексиев специалист отдел "ПАО", дирекция "АПОФУС"
Надя Чолашка главен експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Октан Мехмед младши експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"
Павлина Стаменова директор на дирекция "АПОФУС"
Райна Петрова главен експерт отдел "ПАО", дирекция "АПОФУС"  
Росица Савова главен експерт отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"
Севдалина Попова главен специалист отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Телият Калчев главен експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"
Теодора Вълкова началник на отдел "АККРР", дирекция "АКРРДС"  
Теодора Перничева младши експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"
Цветелина  Микова старши експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Цонка Берковска главен експерт отдел "АУАДС", дирекция "АКРРДС"  
Юлия Ивкова главен експерт отдел "РСОПАД", дирекция "АКРРДС"

 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация на област София са подадени пред органа по назначаване – областния управител на област София и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.